Map
 
disclaimer
Auteursrechten
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden gekopieerd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt - in enige vorm of op enige wijze - hetzij elektronisch of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kansen voor West.

Juistheid van de aangeboden informatie
Ondanks de constante zorg en aandacht die Kansen voor West besteedt aan de samenstelling van de website, is het mogelijk dat de gepubliceerde informatie onvolledig en/of onjuist is. Fouten, ook in de gegevensverwerking, kunnen niet altijd worden voorkomen.

Alle informatie en adviezen worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
Aansprakelijkheid
Kansen voor West sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de website of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen. Kansen voor West is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de website is verkregen.

Wijzigingen
De informatie op deze website wordt regelmatig gewijzigd. Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Kansen voor West (c) 2007
  
 
Nederlands - nl-NLEnglish (United Kingdom)