Map
Home > kansen voor west > subsidieproces
 
Het subsidieproces in grote stappen

Het aanvraagtraject is in de regel een interactief proces. U hebt een idee en u toetst of het idee binnen de doelstellingen van Kansen voor West past bij een van de provinciale of stedelijke steunpunten. Als dat het geval lijkt te zijn, dan meldt u zich aan met behulp van het registratieformulier (U vindt dit formulier ook op de home-pagina, in het vakje 'inloggen', rechts op het scherm). Dit formulier moet worden geprint, ingevuld en getekend teruggestuurd. U krijgt dan een inlognaam, wachtwoord en TAN-code lijst toegestuurd. Deze heeft u nodig om uw digitale projectdossier op te bouwen. Ook alle documenten die het programmabureau aan u verstuurd komen in dit projectdossier te staan.

Alle stappen van het subsidieproces staan ook beschreven in het document 'toetsingskader'. U vindt dit onder de tap Downloads op deze site.

Voorlopige aanvraag
U dient een voorlopige aanvraag in. Dit doet u als u een serieus idee hebt, u nog niet alles rond heeft voor een subsidieaanvraag, maar al wel wilt starten met uw project en kosten gaat maken. U kunt dan voor eigen rekening en risico uw project starten. Wordt de subsidie toegekend, dan zijn de gemaakte kosten vanaf het moment van ontvangst van de voorlopige aanvraag subsidiabel.

Subsidieaanvraag
U moet te allen tijde een subsidieaanvraagformulier invullen. Dit is een uitgebreide vragenlijst, waarop u inhoudelijke en financiële projectgegevens invult en die u moet voorzien van bijlagen (projectplan, cofinancieringverklaringen, gedetailleerde kostenbegroting, etc.). Het Programmabureau West-regio of één van de stedelijke programmabureaus toetst uw aanvraag. Daarna wordt het besluit genomen om u al of niet subsidie toe te kennen.

 

Subsidieverstrekking
Als u subsidie krijgt toegekend, dan ontvangt u via het beheersysteem een beschikking met de uitvoeringsovereenkomst. Deze laatste tekent u digitaal en zendt u, samen met de projectstartverklaring, terug. Hierna ontvangt u een voorschotbetaling.

Voortgangsrapportages
Gedurende de loop van uw project dient u in maart en september een voortgangsrapportage in. Aan de hand hiervan krijgt u de volgende voorschotten. Indiening verloopt via het beheersysteem.

Controlebezoek
In de loop van uw project krijgt u minstens één maal bezoek van vertegenwoordigers van het programmabureau war u onder valt. Meestal wordt hiervoor een afspraak gemaakt. Tijdens dit bezoek wordt uw administratie gecontroleerd en gekeken of u volgens de regels werkt.

Eindverslag en vaststelling
Aan het eind van uw project dient u via het beheersysteem, uw eindverslag met bijlagen in. Dit wordt beoordeeld, waarna een besluit tot vaststelling volgt.

 
Nederlands - nl-NLEnglish (United Kingdom)