Map
Home > kansen voor west > organisatie
 
Organisatie

Opzet

Kansen voor West is een geïntegreerd programma voor Landsdeel West. Het omvat het grondgebied van de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland. Kansen voor West onderkent dat er extra aandacht nodig is voor de specifieke situatie van de vier grote steden in dit Landsdeel: Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. Dit vertaalt zich in een programmadeel West-Regio en stedelijke programmadelen voor de vier steden.

Management Autoriteit

De Management Autoriteit (MA) is verantwoordelijk voor de uitvoering van en de dagelijkse leiding over het gehele programma Kansen voor West. De MA is ondergebracht bij de Gemeente Rotterdam en wordt voor het programmadeel West-Regio ondersteund door het Programmabureau dat gevestigd is bij de provincie Flevoland.

Stuurgroep

Bij de beoordeling van projecten voor het West-Regio programmadeel wordt de MA geadviseerd door een stuurgroep, waarin de vier provincies, de vier grote steden en een vertegenwoordiger namens de andere steden zitting hebben. Een gedeputeerde is voorzitter van de stuurgroep.

Programma Autoriteit

Voor de stedelijke programmadelen is het college van B&W van die steden aangewezen als Programma Autoriteit (PA). Per stad is hiervoor ook een stuurgroep in het leven geroepen om de PA te adviseren over de toekenning van subsidies. Verdere informatie is hierover te verkrijgen bij de Steunpunten van de acht partners.

Auditautoriteit

Voor de verificatie van het management en controlesysteem van het programma is de Auditautoriteit van het ministerie van Financiën aangewezen. Voor de certificering van betalingen door toezicht op juistheid, rechtmatigheid en volledigheid is de Dienst Regelingen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit als Certificeringsautoriteit aangewezen.

Comité van Toezicht

Tenslotte is er het Comité van Toezicht. Dit houdt op enige afstand toezicht op de uitvoering van het Operationeel Programma en geeft sturing aan de strategie. In het comité zitten vertegenwoordigers van betrokken gemeenten, provincies en ministeries, van het bedrijfsleven, de sociale partners, kennisinstellingen, natuur- milieu- en landschapsorganisaties en de Europese Commissie. Het voorzitterschap berust bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

 
Nederlands - nl-NLEnglish (United Kingdom)